SawasdeeVR.com

ในปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวมากมาย ข้อมูลพื้นฐานหลักๆ ส่วนใหญ่จะเป็นตัวหนังสือ, รูปภาพ และสื่อวีดีทัศน์ แต่จะมีเว็บไซต์ น้อยมากที่มีภาพเสมือนจริง แบบ 360 คูณ 180 องศา อันเนื่องมาจากความซับซ้อนในการถ่ายทำ และต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงการในการนำเสนอและเผยแพร่
SawasdeeVR.com ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนเนื้อหา ภาพเสมือนจริง แบบ 360 คูณ 180 องศา ให้แก่เว็บไซต์เพื่อท่องเที่ยว และธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้มีข้อมูลที่ ครบถ้วนสมบรูณ์น่าสนใจยิ่งขึ้น และเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุกโดยใช้เทคโนโลยี ภาพเสมือนจริง ให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงประสบการณ์ที่ไม่อาจหาได้จากรูปภาพธรรมดาทั่วไป พร้อมทั้งผสมผสานเทคโนโลยีด้านสื่อมัลติมีเดีย และสังคมออนไลน์เข้ามาด้วยกันอย่างกลมกลืนสมบรูณ์แบบ จึงทำให้ เว็บไซต์ SawasdeeVR.com เป็นสื่อประสิทธิภาพสูงที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย
ที่มาของชื่อ SawasdeeVR.com คำว่า สวัสดี เป็นคำทักทายที่สุภาพและแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่อ่อนน้อมมีมิตรไมตรีของคนไทย ส่วนคำว่า VR ในยุคปัจจุบันจะหมายถึง Virtual Reality หรือ ความจริงเสมือน เมื่อรวมสองคำนี้เข้าด้วยกันจึงมีนัยยะของความเป็นไทยในโลกกับความจริงเสมือน จึงได้นำคำนี้มาใช้เป็นชื่อเว็บไซต์ที่ พาผู้ชมท่องเที่ยวได้เสมือนมาชมสถานที่นั้นด้วยตนเองView My Stats